Vgi-support.nl | Integraal GEO Beheer

INTEGRAAL GEO BEHEER

De Basisregistraties staan niet op zichzelf. De basisregistraties WOZ (Waardering Onroerende Zaken), BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) en kernregistratie BOR (Beheer Openbare Ruimten) vertonen veel raakvlakken en afhankelijkheden. In de afbeeldingen die de afgelopen jaren de revue zijn gepasseerd worden duidelijk de onderlinge verbanden aangegeven. Door deze verbanden moet ook de onderlinge afstemming gevonden worden in het actueel houden van deze basisregistraties.

Met de komst van de BGT lijkt de wereld er een stuk eenvoudiger uit te zien. Door het principe ‘eenmalig inwinnen, meervoudig gebruiken’ te hanteren houden we de geometrie nog maar op één plek actueel en zorgen we door middel van afstemming dat deze op de juiste plek in de BAG of BOR-registratie terecht komt. 

BGT-BAG

Door het veelal ontbreken van geautomatiseerd berichtenverkeer tussen BGT en BAG lopen beiden registraties nogal eens uit elkaar en is er lang niet altijd sprake van éénmalig inwinnen en meervoudig gebruiken. VGI-Support helpt u bij het synchroon krijgen en houden van beide basisregistraties door het opstellen van een BGT-BAG synchronisatie. In de analyse wordt getoond:

·       Welke panden in de BAG moeten worden toegevoegd;

·       Welke panden in de BAG komen te vervallen;

·       Welke panden in de BAG qua geometrie wijzigen;

·       Welke panden in de BGT moeten worden gemuteerd.

Uiteraard kan VGI-Support u ondersteunen bij het verwerken van deze mutaties in de BAG- en de BGT-applicatie.

BGT-BOR

In theorie is het éénmalig inwinnen en meervoudig gebruiken een mooi uitgangspunt, in de praktijk zien wij toch geregeld dat de BGT en de BOR door allerlei oorzaken en het ontbreken van automatisch berichtenverkeer nogal eens uit de pas kunnen lopen. Om beide registraties synchroon te krijgen voert VGI-Support een BGT-BOR analyse en synchronisatie uit. In de eerste analyse wordt getoond welke objecten gekoppeld zijn, gewijzigd moeten worden, nieuw zijn of ontbreken in de BOR registratie.

Belangrijkste doel van deze synchronisatie is om na het doorvoeren van deze wijzigingen in de BOR-applicatie, een nieuw extract van de dataset te maken, waarin alle relevante mutaties in BOR-registratie zijn verwerkt. Uiteraard kan VGI-Support u ook helpen bij:

·       Het opvoeren nieuwe IMGeo-objecten;

·       Het wijzigen van Functie, Type en Fysiek Voorkomen van BOR-objecten in BOR-applicatie;

·       Het aanvullen administratieve gegevens van BOR-objecten die verder zijn opgesplitst conform de BGT-eisen.

Na levering van bovenstaande onderdelen is de gemeente in staat om op een gestructureerde wijze de mutaties door te voeren in haar BOR-applicatie zodat alle relevante BOR-mutaties zijn verwerkt.

BAG-WOZ

Bij de uitvoering van de Wet WOZ worden gegevens over adressen, gebouwen en attributen gebruikt uit de BAG. Dit maakt dat er een verplicht afstemmingsproces moet zijn tussen de BAG- en de WOZ-administratie. Dit kan een automatische afstemming zijn, maar dat is maar net waar uw behoefte ligt en hoe uw organisatie ingericht is.

VGI-Support heeft ruime ervaring bij het opstarten, analyseren, bepalen en begeleiden van integrale BAG-WOZ-werkprocessen. Hierbij kunt u naast de BAG-WOZ koppeling denken aan een integrale BAG-WOZ mutatiesignalering, het vormgeven van integraal gegevensbeheer en het opbouwen van de WOZ-(deel)objectenkaart.